Вступ до загальної психології. 1.3. Об'єкт та предмет психології1.3. Об'єкт та предмет психології

Об'єктомсучасної психології є психічні явища — факти суб'єк­тивного досвіду людини. Вони можуть набувати форму психічних процесів та станів і описуватися за допомогою психічних власти­востей та особливостей.

Психічні процеси — це різні форми (пізнавальні, емоційні та вольові) єдиного, цілісного відображення індивідом об'єктивної дійсності та свого внутрішнього світу. Прикладом пізнавальних психічних процесів є сприймання, пам'ять, мислення; емоційних психічних процесів — емоції, почуття; вольових психічних проце­си — прагнення, самогальмування.

Психічні процеси виявляються в єдності з психічними станами. Психічний стан — це психологічна характеристика, що відобра­жує тривалі душевні переживання людини. Наприклад, уважність, сумніви, настрій, пристрасть, рішучість, наполегливість тощо.

Психічні процеси та стани формуються залежно від психічних властивостей та особливостей індивіда. Психічна властивість — це стала психічна якість, що формується під впливом біосоціаль-них чинників. Наприклад, властивостями сприймання є ціліс­ність, константність, осмисленість; уваги — стійкість, розподіл, пе­реключення. Психічна особливість — це специфічний, неповтор­ний прояв психічного явища. Наприклад, особливостями особис­тості людини є темперамент, характер і здібності; мовлення — його зрозумілість, виразність, дієвість.

Предметсучасної психології залежить від її орієнтації на об'єктивну чи суб'єктивну психологію. Сучасна об'єктивна психо­логія своїм предметом вважає пояснення фактів, закономірностей і механізмів виникнення, вияву та розвитку психіки людини; суб'єктивна психологія своїм предметом вважає розуміння непо­вторної людської індивідуальності.

1.4. Галузі психології

Галузь психології— це певна ділянка психологічної науки, яка займається вивченням властивих лише їй теоретичних та практич­них питань. За час свого самостійного існування психологія пере­творилась на багатогалузеву (понад 100 галузей) дисципліну.


До теоретичних галузей належать загальна, диференційна, експериментальна психологія та психодіагностика. Загальна пси­хологія вивчає найзагальніші закономірності психічної діяль­ності людини; диференційна — індивідуально-психологічні відмінності між людьми; експериментальна — розробляє експери­ментальні методи дослідження психіки; психодіагностика ство­рює тести.

Практичні галузі психології дуже різноманітні і можуть пов'язуватись із проблемами тих чи інших видів людської діяль­ності (наприклад, психологія праці, юридична, політична, війсь­кова, управління, медична, психофізика, психобіохімія, радіоеко­логічна, спорту, педагогічна тощо); специфікою процесу розвитку (наприклад, вікова психологія, генезисна, аномального розвитку, історія психології тощо); взаємодією людини з соціальним оточен­ням (наприклад, соціальна психологія, етнічна, релігії тощо).

Психологія праці вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, наприклад, операторів в автоматизованих системах управління, поведінку людини в умовах невагомості і дезорієнтації у просторі, а також в ситуаціях, пов'язаних із нерво­во-психічним напруженням під час надмірних перевантажень організму. Юридична психологія займається проблемами, пов'яза­ними з психологічним аспектом слідства, а також психологічною судовою експертизою; вивчає особистість злочинця; психологічно реконструює злочин у процесі попереднього розслідування. Політична психологія вивчає політичну поведінку людини. Акту­альними проблемами військової психології є стосунки між солда­тами та офіцерами, а також явище «дідовщини» в армії. Психо­логія управління вивчає психологічні основи підбору та навчання управлінських кадрів. Медичну психологію цікавить поведінка хворого на різних етапах перебігу хвороби, вплив різноманітних психічних станів людини на перебіг органічних процесів, а також патологічні зміни у психіці. Психофізика виникла на перетині психології та фізики, її основним завданням є дослідити кількісні залежності між фізичними характеристиками об'єктів зовнішньо­го світу та відчуттями і сприйманнями людини. Психобіохімія досліджує біохімічні основи поведінки та психіки, а також проце­си пам'яті та емоцій. Радіоекологічна психологія вивчає вплив


Розділ І


3053396306193523.html
3053463902573087.html
    PR.RU™