Теми рефератів

1. Види зовнішньоекономічних операцій.

2. Класифікація зовнішньоторговельних операцій.

3. Діяльність суб’єктів ЗЕД на світовому ринку технологій.

Контрольні запитання для самопідготовки

1. Яким чином можна класифікувати зовнішньоекономічні операції?

2. Поясніть різницю між поняттями „зовнішньоекономічні операції” і „зовнішньоторговельні операції”.

3. Дайте визначення основних видів зовнішньоторговельних операцій.

4. Охарактеризуйте основні форми зовнішньої тогрівлі науково-технічними досягненнями

5. Наведіть класифікацію послуг, що використовується при вивченні ЗЕД підприємств країни.

Завдання для модульного контролю

1. Класифікація зовнішньоекономічних операцій в ЗЕД

2. Поняття та види зовнішньоторговельних операцій.

3. Зовнішня торгівля послугами.

Тема 8. Операції зустрічної торгівлі

План лекції

1. Сутність, переваги та класифікація форм зустрічної торгівлі.

2. Сутність бартерних операцій.

3. Зустрічні закупки в ЗЕД.

4. Інші форми зустрічної торгівлі.

План семінару

1. Зустрічна торгівля як форма зовнішньоторговельних операцій.

2. Сутність і особливості бартерних операцій.

3. Зустрічні закупівлі в ЗЕД. Викуп застарілої продукції.

4. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною.

Ключові поняття

Зустрічна торгівля, переваги зустрічної торгівлі, форми зустрічной торгівлі, бартерна операція, зустрічні закупівлі, компенсаційні операції, неконвертоване сальдо, великомасштабні операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною, викуп застарілої продукції, постачання на комплектацію.

Теми рефератів

1. Міжнародні зустрічні операції: сутність та форми.

2. Сутність та переваги бартерних операцій.

3. Досвід України у здійсненні операції з давальницькою сировиною.

Контрольні запитання для самопідготовки

1. Дайте визначення та обґрунтуйте переваги міжнародних зустрічних операцій.

2. Охарактеризуйте основні форми зустрічної торгівлі.3. У чому полягає специфіка здійснення бартерних угод?

4. Дайте визначення товарообмінних та компенсаційних операцій на безвалютній основі.

5. Що таке неконвертоване сальдо?

6. Охарактеризуйте операції, що відносяться до компенсаційних угод на комерційній основі.

Завдання для модульного контролю

1. Поняття та види міжнародних зустрічних операцій.

2. Бартерні операції і зустрічні закупівлі.

3. Операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною.

Тема 9. Посередництво у зовнішній торгівлі

План лекції

1. Сутність та переваги зовнішньоторговельного посередництва.

2. Класифікація посередницьких операцій у ЗЕД.

3. Основні суб'єкти міжнародного торгового посередництва.

План семінару

1. Особливості зовнішньоторговельного посередництва.

2. Класифікація посередників за їх місцем на ринку.

3. Комісійні та консигнаційні операції в ЗЕД.

4. Агентські угоди. Брокери й дистриб'ютори на зовнішньому ринку.


3054885680494083.html
3054950027614061.html
    PR.RU™