Фізичне забруднення - відхилення від норми фізичних параметрів довкілля.

Хімічне забруднення - зміна хімічного складу середовища (відхилення від нормального рівня концентрації характерних інгредієнтів та від появи нових).

Види забруднення: хімічне, фізичне, біологічне

Забруднюючим агентом може бути будь – який екологічний фактор, наприклад, будь – яка речовина, що є в складі повітря, води, ґрунту.

Забруднення – все те, що з'являється не в тому місті, не в той час, не в тій кількості, що виводить природні системи з рівноваги, відрізняється від норми.

Глобальна термодинамічна криза (енергетична криза споживання). Криза свідомості та збільшення споживання. Викликає кліматичні зміни в біосфері.

Екологічна криза – зміна біосфери або її частин на значному просторі, що супроводжуються трансформацією середовища і систем в цілому в нову якість.

Екологічні кризи:

1. Криза пере промислу тварин (криза консументів). Перша антропогенна екологічна криза (10 – 15 тис. років назад).

2. Криза примітивного поливного землеробства (криза продуцентів). 2 тис. років назад у зв'язку з підвищенням продуктивності сільського господарства. Виснаження родючості ґрунтів.

3. Криза перепромислу рослинних ресурсів (криза продуцентів). Друга антропогенна криза (150 – 350 років назад). Сприяла переходу на використання мінеральних джерел енергії.

4. Криза фізичного та хімічного забруднення біосфери (криза редуцентів). 40 – 60 років назад у зв'язку з розвитком науково – технічної революції. Третя антропогенні або глобальна криза.

Біологічне забруднення:

· Мікробіологічне забруднення – бактеріями і вірусами (збудниками хвороб)

· Макробіологічне забруднення – тваринами і рослинами, випадково інтродукованими у екосистеми

Масштаби забруднення біосфери:

· Локальне – характерне для міст, великих промислових і транспортних підприємств, районів добування корисних копалин, тваринницьких комплексів

· Регіональне – охоплює значні території та акваторії

· Глобальне – поширюється на великі відстані і чинить несприятливий вплив на великі регіониОсновні етапи впливу людини на довкілля:

· Вплив на біосферу як біологічного виду

· Інтенсивне полювання без зміни екологічних систем в цілому

· Зміна екосистем через природні процеси: випасання, випалювання

· Підсилення впливу через розорювання земель та вирубування лісів

· Глобальна зміна структурних компонентів у найбільш великих екосистемах та біосфери в цілому

Вплив на біосферу сучасної людини:

· Зміна структури земної поверхні

· Зміна хімічного складу довкілля, колооберту та балансу речовин

· Зміна енергетичного балансу (зокрема теплового) балансу в межах як окремих регіонів так і на планетарному рівні

· Зміни у складі біоти (сукупності живих організмів) через знищення одних видів та ввезення інших

Специфіка дії антропогенних факторів:

· Нерегулярність дії та непередбачуваність

· Необмежені можливості дії на організми

· Діють як специфічні (модифікуючі) фактори

· Шкода, спрямована на саму людину

· Створення групи соціальних факторів, що є середовищем для самої людини

ЛЕКЦІЯ 2. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА АТМОСФЕРУ

Атмосфера:

• Складна система, що складається з повітря, хімічних домішок та парів води

• Найважливіший фактор метеорологічного режиму та умова для протікання фізико - хімічних та біологічних процесів в екосистемі

• Важливим є газовий склад атмосфери

• Без домішок в атмосфері середньорічна температура поверхні землі складала б не +15°С, а – 18°С

Властивості атмосфери:

• Здатність до швидкого перемішування

• Переміщення на великі відстані

• Зв’язок з іншими сферами, особливо океаном

• Відсутність чітко вираженого накопичувального ефекту

• Глобальний характер атмосферних процесів

• Висока здатність до самоочищення

Природне забруднення атмосфери:

• Пилові або чорні бурі

• Вулканічні виверження

• Космічний пил

• Атмосфера забруднюється природними неорганічними речовинами (продукти вивітрювання гірських порід, частинки ґрунту, попіл, сіль)

• Живі організми виділяють у повітря вуглеводні, спирти, органічні кислоти, ефіри, альдегіди, кетони (стимулюючий або пригнічуючий ефект)

Природні джерела забруднення атмосфери діють періодично і не завдають значної шкоди у глобальних масштабах.

Штучне забруднення атмосфери:

• Первинні забруднення – надходять безпосередньо до атмосфери

• Вторинні забруднення – виникають в результаті перетворень первинних забруднювачів

Вплив людини на атмосферу визначається:

· параметрами і властивостями атмосфери;

· хімічним складом атмосфери;

· тепловим режимом;

· переміщенням;

· радіоактивністю;

· електромагнітним фоном

Особливості впливу людини на атмосферу:

• Відсутність помітного впливу на концентрації азоту та кисню

• Вплив на концентрацію вуглекислого газу (вміст – 0,03%)

• Зміна концентрації речовин, які не є обов'язковими (ксенобіотики)

Основні забруднювачі атмосфери:

• Двоокис вуглецю – 6000 млн. тон/рік

• Твері частки диму та промисловий пил – 580

• Окис вуглецю – 360

• Леткі вуглеводні – 320

• Окисли сірки – 160

• Окисли азоту – 110

• Сполуки фосфору – 18

• Сірководень – 10

• Аміак – 8

• Хлор – 1

• Фтористий водень – 1

Джерела забруднення атмосфери:

• Спалювання горючих копалин (викидання 5 млрд. тон CO2) щороку

• Робота теплових електростанцій

• Вихлопи сучасних турбореактивних літаків (оксиди азоту, фторвуглеводні)

• Виробнича діяльність

• Забруднення зваженими частками (при подрібненні, фасуванні, від котельних, електростанцій, кар'єрів, спалюванні сміття)

• Викидання підприємствами різних газів

Найбільш небезпечні джерела забруднення атмосфери:

• Спалювання палива в котлах та двигунах транспортних засобів (оксиди азоту)

• Вентиляційні викиди

• Спалювання палива у факельних печах (монооксид вуглецю)


3054966261360013.html
3055015762558968.html
    PR.RU™