Оцінка отриманої моделі і приклад.

Істотність коефіцієнта кореляції R перевіряється по критерію Фішера

F=

Розрахункове значення F має бути більше табличного, тоді коефіцієнт зв'язку істотний.

Для порівняння з табличним необхідно мати заданий рівень значення ( =5%)ْ та розрахувати число ступеней свободи.

V1= (число чинників (N))

V2= n-N-1 (число спостережень- число чинників – 1)

У випадку нелінійної форми зв'язку для оцінки міри її тісноти використовують множинне кореляційне відношення:

Значущість по t-критерію Стьюдента з V=n-N-1

,

де -среднеквадратичная помилка множинного кореляційного відношення:

Коефіцієнт множинної детерміації R2 показує, на скільки відсотків варіація зміни показника визначається варіацією змінам включених в модель чинників. Характеризуе якість опису економічного явища або процеса відобраними показниками..

При попередній обробці вихідної статистичної інформації по кожному із включених показників визначається середнє значення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, коефіцієнт парної кореляції, а також розбіжність між фактичним значенням і середньою.

Наприклад:

Організації Ед.ізм у min у max у ср. Vy
Укртепломонтаж 13.4 16.8 14,8 1,4 9,6 min
Укрметаллургмонтаж 12,2 13,9 12,9 0,6 4,9
Главцентрмонтаж 10,7 13,4 11,8 0,89 7,5
Главхіммонтаж 9,85 11,7 10,9 0,63 2,6 max
Укрстальконструкція 12,09 15,9 14,6 1,27 8,6

Розброс показників вироблення на одного працівника (у) визначається коефіцієнтом варіації.

Коливання коефіцієнта варіації Vy свідчать про наявність резервів зростання продуктивності праці.

Чинники продуктивності праці в будівництвіЧинники Середні К.К.
В 99.3 4.9 24.6 4.9
Х1 4.5 1.0 1.08 22.9 0.13
Х2 4.57 3.4 10.16 74.5 0.548
Х3 9.3 4.04 16.3 23.2 0.38
Х4 0.24 0.1 0.01 42.2 0.28
Х5 16.8 28.2 18.2 0.31
Х6 17.6 10.6 106.1 60.2 0.45

Найбільш коливаються: х2, х4, х6.

Модель: y = f (x3, х5, х6).

Основні проблеми і труднощі при багатофакторному моделюванні.

Практично неможливо врахувати, кількісно зважити, проаналізувати і запланувати безліч чинників по наступних причинах:

1. По багатьом чинникам неможливо отримати якісну інформацію.

2.По багатьом чинникам неможливо виразити інформацію в кількісній формі.

3.Багато показників схильні до дії випадкових явищ.


3059224237209301.html
3059301154184642.html
    PR.RU™